Sách Tiếng Việt
327.4 PH 431
Phong trào công nhân quốc tế= :
UDC 327.4
Cutter PH 431
Nhan đề Phong trào công nhân quốc tế= : Những vấn đề lịch sử và lý luận
Thông tin xuất bản M. : Nxb Tiến bộ, 1985
Mô tả vật lý 760 tr. ; 22 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao quát suốt thời kỳ từ công xã Pa ri đến cuộc cách mạng Nga đầu tiên, nghiên cứu một cách toàn diện những quá trình quan trọng, nói lên việc giai cấp vô sản trở thành đội tiên phong trong quá trình phát triển của xã hội, phân tích một cách có so sánh phong trào công nhân ở các vùng khác nhau. Tập sách còn nêu rõ sự phát triển to lớn ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, sự thành lập và phát triển của các đảng XHCN, các công đoàn và các tổ chức công nhân khác. Tập sách đặc biệt chú ý đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản Nga, đến sự phát triển một cách sáng tạo của Lê Nin đối với chủ nghĩa Mác và sự thành lập đảng của những người bôn sê vích, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình cách mạng thế giới.
Từ khóa tự do Phong trào công nhân
Từ khóa tự do Cách mạng thế giới
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10014774
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016475
0021
00410128
00520001205
008120500s1985 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003212158|zhaonh
041|avie
080|a327.4|bPH 431
245 |aPhong trào công nhân quốc tế= : |bNhững vấn đề lịch sử và lý luận
260|aM. : |bNxb Tiến bộ, |c1985
300|a760 tr. ; |c22 cm
520|aNội dung cuốn sách bao quát suốt thời kỳ từ công xã Pa ri đến cuộc cách mạng Nga đầu tiên, nghiên cứu một cách toàn diện những quá trình quan trọng, nói lên việc giai cấp vô sản trở thành đội tiên phong trong quá trình phát triển của xã hội, phân tích một cách có so sánh phong trào công nhân ở các vùng khác nhau. Tập sách còn nêu rõ sự phát triển to lớn ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, sự thành lập và phát triển của các đảng XHCN, các công đoàn và các tổ chức công nhân khác. Tập sách đặc biệt chú ý đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản Nga, đến sự phát triển một cách sáng tạo của Lê Nin đối với chủ nghĩa Mác và sự thành lập đảng của những người bôn sê vích, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình cách mạng thế giới.
653|aPhong trào công nhân
653|aCách mạng thế giới
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10014774
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10014774 Giá Sách Tiếng Việt 327.4 PH 431 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào