Bài trích
Các trường hợp tập trung kinh tế vượt ngưỡng được phép thực hiện theo quy định của pháp luật cạnh tranh /
Tác giả CN Trần Thị Thu Phương
Nhan đề Các trường hợp tập trung kinh tế vượt ngưỡng được phép thực hiện theo quy định của pháp luật cạnh tranh / Trần Thị Thu Phương
Thông tin xuất bản H.;, 2012
Mô tả vật lý tr.32-36
Tóm tắt Bài viết viết về các trường hợp tập trung kinh tế vượt ngưỡng được phép thực hiện và một số phương pháp giải quyết. Bài viết kết luận việc áp dụng các biện pháp khắc phục đối với tập trugn kinh tế vượt ngưỡng sẽ giúp cho pháp luật cạnh tranh của Việt Nam hòa nhập hơn với pháp luật cạnh tranh của các nước trên thế giới. Đây cũng là một đòi hỏi trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay ở Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Pháp luật cạnh tranh
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 04/2012
000 01013nam a2200253 p 4500
00129063
0022
00428406
00520120627102714.0
008
0091 0
039|y20151005070223|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aTrần Thị Thu Phương
245|aCác trường hợp tập trung kinh tế vượt ngưỡng được phép thực hiện theo quy định của pháp luật cạnh tranh / |cTrần Thị Thu Phương
260|aH.;, |c2012
300|atr.32-36
520 |aBài viết viết về các trường hợp tập trung kinh tế vượt ngưỡng được phép thực hiện và một số phương pháp giải quyết. Bài viết kết luận việc áp dụng các biện pháp khắc phục đối với tập trugn kinh tế vượt ngưỡng sẽ giúp cho pháp luật cạnh tranh của Việt Nam hòa nhập hơn với pháp luật cạnh tranh của các nước trên thế giới. Đây cũng là một đòi hỏi trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay ở Việt Nam
650|aThực thi pháp luật
653|aKinh tế
653|aPháp luật cạnh tranh
773|tNhà nước và pháp luật|g04/2012
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào