Bài trích
Ảnh hưởng của những phản đối hợp lý theo pháp luật cạnh tranh trong thủ tục tố tụng tới thẩm quyền của tòa án /
Tác giả CN TS. Andereas Klein
Nhan đề Ảnh hưởng của những phản đối hợp lý theo pháp luật cạnh tranh trong thủ tục tố tụng tới thẩm quyền của tòa án / TS. Andereas Klein
Thông tin xuất bản Munchen/Frankfurt a.M. : C.H.Beck, 2003
Mô tả vật lý tr.16-18
Tóm tắt Nếu trong một vụ kiện, việc phán quyết phụ thuộc vào một vấn đề thuộc pháp luật về các - ten, thì thẩm quyền xét xử vụ việc đó là toà án các - ten(Đ 87/I(2) luật chống hạn chế cạnh tranh). Cùng tương tự, nếu bị đơn phản đối một cách hợp lý theo các quy định của luật các - ten, thì thẩm quyền xét xử vụ án cùng thuộc toà án các-ten trong trường hợp đơn kiện sau khi được toà án thụ lý và sau khi bị đơn đã có ý kiến phản bác, sự ý kiến phản bác này mà toà án xá định được rằng vụ việc không thể giải quyết bằng con đường toà án thì nguyên đơn có thể phản ứng bằng cách nộp đơn yêu cầu di án đến toà án các-ten hoặc ra một tuyên bố về vụ việc đã được giải quyết trước khi toà án ra quyết định bác đơn. Bài viết này giới thiệu kinh nghiệm khiếu kiện trước toà án dân sự đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền của toà án các-ten.
Từ khóa tự do Tòa án
Từ khóa tự do Pháp luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Thủ tục tố tụng
Nguồn trích Tư pháp mới- số 1/2003
000 01477nam a2200253 p 4500
00119369
0022
00411998
00520030623144838.0
008
0091 0
039|y20151004140854|zhaonh
040|aTVBTP
041|ager
044|aGE
100|aTS. Andereas Klein
245|aẢnh hưởng của những phản đối hợp lý theo pháp luật cạnh tranh trong thủ tục tố tụng tới thẩm quyền của tòa án / |cTS. Andereas Klein
260|aMunchen/Frankfurt a.M. : |bC.H.Beck, |c2003
300|atr.16-18
520 |aNếu trong một vụ kiện, việc phán quyết phụ thuộc vào một vấn đề thuộc pháp luật về các - ten, thì thẩm quyền xét xử vụ việc đó là toà án các - ten(Đ 87/I(2) luật chống hạn chế cạnh tranh). Cùng tương tự, nếu bị đơn phản đối một cách hợp lý theo các quy định của luật các - ten, thì thẩm quyền xét xử vụ án cùng thuộc toà án các-ten trong trường hợp đơn kiện sau khi được toà án thụ lý và sau khi bị đơn đã có ý kiến phản bác, sự ý kiến phản bác này mà toà án xá định được rằng vụ việc không thể giải quyết bằng con đường toà án thì nguyên đơn có thể phản ứng bằng cách nộp đơn yêu cầu di án đến toà án các-ten hoặc ra một tuyên bố về vụ việc đã được giải quyết trước khi toà án ra quyết định bác đơn. Bài viết này giới thiệu kinh nghiệm khiếu kiện trước toà án dân sự đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền của toà án các-ten.
653|aTòa án
653|aPháp luật cạnh tranh
653|aThủ tục tố tụng
773|tTư pháp mới|gsố 1/2003
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào