Bài trích
Bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh và độc quyền trong pháp luật cạnh tranh /
Tác giả CN Phạm Hoàng Giang
Nhan đề Bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh và độc quyền trong pháp luật cạnh tranh / Phạm Hoàng Giang
Thông tin xuất bản H. : Viện Nhà nước và pháp luật, T4/2003
Mô tả vật lý tr.43-48
Tóm tắt Các nước có nền kinh tế thị trường đều xây dựng pháp luật Cạnh tranh bao gồm 2 lĩnh vực chủ yếu: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật về kiểm soát độc quyền.Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh xâm hại đối thủ cạnh tranh và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại đến người tiêu dùng. Độc quyền là hình thức đi ngược lại trật tự cạnh tranh lành mạnh, thường thể hiện dưới dạng hành vi:hành vi lạm dụng vị trí ưu thế nổi trội trên thị trường hoặc hành vi lạm dụng vị trí, ưu thế của mình đối với doanh nghiệp khách hàng để khai thác tình trạng lệ thuộc về kinh tế đối với mình của doanh nghiệp này và các thoả thuận chống lại cạnh tranh.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Pháp luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Độc quyền
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- số 4/2003
000 01300nam a2200253 p 4500
00119172
0022
00411732
00520030613093704.0
008
0091 0
039|y20151004135849|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aPhạm Hoàng Giang
245|aBản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh và độc quyền trong pháp luật cạnh tranh / |cPhạm Hoàng Giang
260|aH. : |bViện Nhà nước và pháp luật, |cT4/2003
300|atr.43-48
520 |aCác nước có nền kinh tế thị trường đều xây dựng pháp luật Cạnh tranh bao gồm 2 lĩnh vực chủ yếu: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật về kiểm soát độc quyền.Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh xâm hại đối thủ cạnh tranh và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại đến người tiêu dùng. Độc quyền là hình thức đi ngược lại trật tự cạnh tranh lành mạnh, thường thể hiện dưới dạng hành vi:hành vi lạm dụng vị trí ưu thế nổi trội trên thị trường hoặc hành vi lạm dụng vị trí, ưu thế của mình đối với doanh nghiệp khách hàng để khai thác tình trạng lệ thuộc về kinh tế đối với mình của doanh nghiệp này và các thoả thuận chống lại cạnh tranh.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aPháp luật cạnh tranh
653|aĐộc quyền
773|tNhà nước và pháp luật|gsố 4/2003
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào