Sách Tiếng Việt
34(V)5 Gi 108
Giáo trình luật hình sự Việt nam
UDC 34(V)5
Cutter Gi 108
Nhan đề Giáo trình luật hình sự Việt nam
Thông tin xuất bản H. : Nxb công an nhân dân, 2000
Mô tả vật lý 739 tr. ; 22 cm
Tóm tắt Đây là bộ giáo trình luật hình sự hoàn chỉnh, thống nhất gồm phần chung và phần các tội phạm, giáo trình được kết cấu theo nhóm các tội phạm, các vấn đề. Đặc biệt giáo trình lần này được xây dựng thêm chương mới là chương Một số vấn đề lý luận chung về định tội danh. Với mục tiêu cung cấp những nguyên tắc cơ bản và các kỹ năng áp dụng các tri thức tổng hợp về luật hình sự để xác định tội danh. Giáo trình đảm bảo kết hợp giữa tính khoa học với tính có căn cứ theo luật định. Đây là tài liệu thiết thực cho các cán bộ giảng dạy, sinh viên ngành luật và các cán bộ đang công tác trong ngành luật
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Hòa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10017880
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015797
0021
0046023
00519961106
008110696s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003204734|zhaonh
041|avie
080|a34(V)5|bGi 108
245 |aGiáo trình luật hình sự Việt nam
260|aH. : |bNxb công an nhân dân, |c2000
300|a739 tr. ; |c22 cm
520|aĐây là bộ giáo trình luật hình sự hoàn chỉnh, thống nhất gồm phần chung và phần các tội phạm, giáo trình được kết cấu theo nhóm các tội phạm, các vấn đề. Đặc biệt giáo trình lần này được xây dựng thêm chương mới là chương Một số vấn đề lý luận chung về định tội danh. Với mục tiêu cung cấp những nguyên tắc cơ bản và các kỹ năng áp dụng các tri thức tổng hợp về luật hình sự để xác định tội danh. Giáo trình đảm bảo kết hợp giữa tính khoa học với tính có căn cứ theo luật định. Đây là tài liệu thiết thực cho các cán bộ giảng dạy, sinh viên ngành luật và các cán bộ đang công tác trong ngành luật
653|aHình sự
653|aLuật
653|aGiáo trình
700|aNguyễn Ngọc Hòa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10017880
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10017880 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào