Bài trích
Các định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hòa
Nhan đề Các định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hòa
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 24-30
Tóm tắt Bài viết nêu lên các vấn đề trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự như: các vấn đề liên quan đến sự thay đổi nhận thức, các vấn đề cần được bổ sung để đảm bảo tính đầy đủ của bộ luật, các vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Định hướng
Từ khóa tự do Sửa đổi, bổ sung
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự Việt Nam
Nguồn trích Luật học- 04/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132548
0022
0046625505F-C8A1-460C-BDB5-086F75645ADE
005201602031338
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160203133447|zthuvien2
100 |aNguyễn Ngọc Hòa
245 |aCác định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự Việt Nam / |cNguyễn Ngọc Hòa
260 |aH., |c2013
300 |a24-30
520 |aBài viết nêu lên các vấn đề trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự như: các vấn đề liên quan đến sự thay đổi nhận thức, các vấn đề cần được bổ sung để đảm bảo tính đầy đủ của bộ luật, các vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aĐịnh hướng
653 |aSửa đổi, bổ sung
653 |aBộ luật Hình sự Việt Nam
773 |tLuật học|g04/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào