Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
3KV(060) B 108
Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(1991-2011)
UDC 3KV(060)
Cutter B 108
Nhan đề Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(1991-2011)
Thông tin xuất bản H., 2010
Mô tả vật lý 176tr.: ; 19 cm
Tóm tắt Tài liệu viết về bối cảnh ra đời và quá trình phát triển nhận thức những nội dung cơ bản của cương lĩnh năm 1991. Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991. Những vấn đề lớn trong bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Cương lĩnh xây dựng đất nước
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000406
000 00898nam a2200265 p 4500
00113948
0027
00428161
00520120619101133.0
008120619s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004100550|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3KV(060)|bB 108
245|aBáo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(1991-2011)
260|aH., |c2010
300|a176tr.: ; |c19 cm
520 |aTài liệu viết về bối cảnh ra đời và quá trình phát triển nhận thức những nội dung cơ bản của cương lĩnh năm 1991. Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991. Những vấn đề lớn trong bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991
653|aHội thảo
653|aChủ nghĩa xã hội
653|aCương lĩnh xây dựng đất nước
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000406
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000406 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 3KV(060) B 108 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào