Bài trích
Suy nghĩ về tiêu chuẩn người cán bộ tổ chức /
Tác giả CN Phạm Thúy Dương
Nhan đề Suy nghĩ về tiêu chuẩn người cán bộ tổ chức / Phạm Thúy Dương
Thông tin xuất bản H;, 2011
Mô tả vật lý tr.51- 53
Tóm tắt Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức có một vị trí vai trò rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ của Đảng trong giai đoạn hiện nay góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng. Bài viết đưa ra các tiêu chuẩn về người cán bộ tổ chức: khách quan, công bằng, liêm khiết; thận trọng trong công việc, sẵn sàng hi sinh; có trách nhiệm, có ý thức tổ chức, tôn trọng tập thể; có tư duy độc lập, tư duy mới, sáng tạo; thường xuyên tự phê bình và phê bình; có tình thương yêu đồng chí, gắn bó với nhân dân; có đạo đức trong sáng và có lối sống giản dị lành mạnh; có tinh thần đoàn kết; có chí tiến thủ, có sức khỏe tốt
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Cán bộ tổ chức
Nguồn trích Xây dựng Đảng- số 4/2011
000 01189nam a2200241 p 4500
00127960
0022
00426842
00520110420104534.0
008
0091 0
039|y20151005093932|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aPhạm Thúy Dương
245|aSuy nghĩ về tiêu chuẩn người cán bộ tổ chức / |cPhạm Thúy Dương
260|aH;, |c2011
300|atr.51- 53
520 |aĐội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức có một vị trí vai trò rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ của Đảng trong giai đoạn hiện nay góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng. Bài viết đưa ra các tiêu chuẩn về người cán bộ tổ chức: khách quan, công bằng, liêm khiết; thận trọng trong công việc, sẵn sàng hi sinh; có trách nhiệm, có ý thức tổ chức, tôn trọng tập thể; có tư duy độc lập, tư duy mới, sáng tạo; thường xuyên tự phê bình và phê bình; có tình thương yêu đồng chí, gắn bó với nhân dân; có đạo đức trong sáng và có lối sống giản dị lành mạnh; có tinh thần đoàn kết; có chí tiến thủ, có sức khỏe tốt
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aCán bộ tổ chức
773|tXây dựng Đảng|gsố 4/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào