Bài trích
/Những quan điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam về bộ máy nhà nước trong quá trình phát triển đất nước /
Tác giả CN Lê Minh Thông
Nhan đề /Những quan điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam về bộ máy nhà nước trong quá trình phát triển đất nước / Lê Minh Thông
Thông tin xuất bản H.;, 2010
Mô tả vật lý tr.14-25
Tóm tắt Xây dựng " Một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân" theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng Sản (ĐCS) Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo nhà nước. Từ sau khi giành chính quyền, ĐCS Việt Nam đã trực tiếp lãnh đạo và xây dựng, củng cố nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ngày nay là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bốn bản hiến pháp với các chế định về bộ máy nhà nước đã thể chế hoá được quan điểm cơ bản của Đảng ta về bộ máy nhà nước phù hợp với các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Thực tiễn xây dựng nhà nước ta trong mấy chục năm qua đã cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam luôn là người đề xướng các quan điểm đổi mới bộ máy nhà nước, đồng thời là người trực tiếp lãnh đạo việc thực hiện các quan điểm đổi mới bộ máy nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Bộ máy nhà nước
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- số 10(171)/ Tháng 5/2010
000 01503nam a2200253 p 4500
00126388
0022
00424715
00520100528142115.0
008
0091 0
039|y20151004224129|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLê Minh Thông
245|a/Những quan điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam về bộ máy nhà nước trong quá trình phát triển đất nước / |cLê Minh Thông
260|aH.;, |c2010
300|atr.14-25
520 |aXây dựng " Một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân" theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng Sản (ĐCS) Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo nhà nước. Từ sau khi giành chính quyền, ĐCS Việt Nam đã trực tiếp lãnh đạo và xây dựng, củng cố nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ngày nay là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bốn bản hiến pháp với các chế định về bộ máy nhà nước đã thể chế hoá được quan điểm cơ bản của Đảng ta về bộ máy nhà nước phù hợp với các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Thực tiễn xây dựng nhà nước ta trong mấy chục năm qua đã cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam luôn là người đề xướng các quan điểm đổi mới bộ máy nhà nước, đồng thời là người trực tiếp lãnh đạo việc thực hiện các quan điểm đổi mới bộ máy nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.
650|aThực thi pháp luật
653|aBộ máy nhà nước
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
773|tNghiên cứu lập pháp|g số 10(171)/ Tháng 5/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào