Sách Tiếng Việt
3KV1 T104
80 năm (1930-2010) Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang /
UDC 3KV1
Cutter T104
Tác giả CN Vũ Như Khôi
Nhan đề 80 năm (1930-2010) Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang / Vũ Như Khôi
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 699tr. ; 16x24cm
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm 5 chương: Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (1954-1975); Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1975-1986); Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986-2010)
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do (1930-2010)
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10020741
000 01177nam a2200265 p 4500
00113518
0021
00426695
00520110328141938.0
008110328s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004095222|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3KV1|bT104
100|aVũ Như Khôi
245|a80 năm (1930-2010) Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang / |cVũ Như Khôi
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2010
300|a699tr. ; |c16x24cm
520 |aCuốn sách bao gồm 5 chương: Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (1954-1975); Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1975-1986); Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986-2010)
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
653|a(1930-2010)
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10020741
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10020741 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 T104 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:15-04-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào