Bài trích
Chức năng và cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 /
Tác giả CN Vũ Văn Thái
Nhan đề Chức năng và cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 / Vũ Văn Thái
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý tr.5-10
Tóm tắt Nội dung bài viết đánh giá chế định về chức năng và cơ cấu tổ chức của Chính phủ từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện về: Chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong điều kiện mới; Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Cơ cấu tổ chức
Nguồn trích Tổ chức nhà nước- 6/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132465
0022
004F5392720-48C7-45C9-83E2-57B3AAB34DF4
005201602021755
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160202175532|zthuvien3
100 |aVũ Văn Thái
245 |aChức năng và cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 / |cVũ Văn Thái
260 |aH., |c2013
300 |atr.5-10
520 |aNội dung bài viết đánh giá chế định về chức năng và cơ cấu tổ chức của Chính phủ từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện về: Chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong điều kiện mới; Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aHiến pháp
653 |aChính phủ
653 |aCơ cấu tổ chức
773 |tTổ chức nhà nước|g6/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào