Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
34(N.711).642 A.10
Arbitration / precepts and principles /
UDC 34(N.711).642
Cutter A.10
Tác giả CN Cameron K.Wehringer
Nhan đề dịch Trọng tài, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản
Nhan đề Arbitration / precepts and principles / Cameron K.Wehringer
Thông tin xuất bản US : Oceana Publications, 1969
Mô tả vật lý 115 P. ; 19cm.
Tóm tắt Nội dung: Khái niệm trọng tài trong tranh chấp thương mại, chức năng của trọng tài, phạm vi giải quyết tranh chấp của trọng tài, phạm vi các vụ việc không thuộc quyền giải quyết của trọng tài, tố tụng trọng tài, phí trọng tài, thuận lợi và không thuận lợi khi tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài...Cơ quan quản lý trọng tài Liên bang bao gồm cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng, hoạt động...và các đạo luật, qui định của Chính phủ liên bang đối với hoạt động của trọng tài và cơ quan quản lý trọng tài
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Trọng tài
Từ khóa tự do Phạm vi
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Giải quyết
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21000962
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012746
00262
0042800
00519960208
008020896s1969 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003175845|zhaonh
041|aeng
080|a34(N.711).642|bA.10
100|aCameron K.Wehringer
242 |aTrọng tài, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản
245 |aArbitration / precepts and principles / |cCameron K.Wehringer
260|aUS : |bOceana Publications, |c1969
300|a115 P. ; |c 19cm.
520|aNội dung: Khái niệm trọng tài trong tranh chấp thương mại, chức năng của trọng tài, phạm vi giải quyết tranh chấp của trọng tài, phạm vi các vụ việc không thuộc quyền giải quyết của trọng tài, tố tụng trọng tài, phí trọng tài, thuận lợi và không thuận lợi khi tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài...Cơ quan quản lý trọng tài Liên bang bao gồm cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng, hoạt động...và các đạo luật, qui định của Chính phủ liên bang đối với hoạt động của trọng tài và cơ quan quản lý trọng tài
653|aTranh chấp
653|aTrọng tài
653|aPhạm vi
653|aChức năng
653|aGiải quyết
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21000962
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21000962 Giá Sách Tiếng Anh 34(N.711).642 A.10 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào