Sách ngoại vănSách Tiếng Nga
Các chức năng và cơ cấu của những cơ quan quản lý, việc hoàn thiện chúng /
Tác giả CN G.K.Pa pov
Nhan đề dịch Các chức năng và cơ cấu của những cơ quan quản lý, việc hoàn thiện chúng
Nhan đề Các chức năng và cơ cấu của những cơ quan quản lý, việc hoàn thiện chúng / G.K.Pa pov
Thông tin xuất bản Matxcova : Nxb kinh tế, 1973
Mô tả vật lý 253 tr.
Tóm tắt I/ Cơ cấu hệ thống quản lý: ý nghĩa của việc phân tích cơ cấu quản lý. Khái quát cơ cấu quản lý. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu hệ thống quản lý. Các chức năng quản lý và cơ cấu quản lý. II/ Các kiểu cơ cấu quản lý: Kiểu cơ cấu. Cơ cấu quản lý theo chức năng. Các kiểu đương đại. Hình thành cơ cấu hệ thống quản lý. III/ Hệ thống các cơ quản quản lý sản xuất xã hội XHCN. IV/ Các cơ quan quản lý liên ngành: Cơ quan lập kế hoạch. Cơ quan kiểm toán. Cơ quan kiểm tra. Quản lý tài chính, tín dụng, cung cấp vật chất kỹ thuật, tiêu thụ và giá cả. Cơ quan quản lý tài chính, tín dụng và giá cả. Những cơ quan khác. V/ Các cơ quan quản lý ngành công nghiệp. VI/ Các cơ quan quản lý ngành phi công nghiệp. VII/ Các cơ quan quản lý lĩnh vực phi sản xuất (Khoa học, giáo dục, văn hóa)
Từ khóa tự do Cơ quan quản lý
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Cơ cấu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Nga(1): 24000121
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012009
00263
0042009
00519980416
008041698s1973 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173359|zhaonh
041|arus
100|aG.K.Pa pov
242 |aCác chức năng và cơ cấu của những cơ quan quản lý, việc hoàn thiện chúng
245 |aCác chức năng và cơ cấu của những cơ quan quản lý, việc hoàn thiện chúng / |cG.K.Pa pov
260|aMatxcova : |bNxb kinh tế, |c1973
300|a253 tr.
520|aI/ Cơ cấu hệ thống quản lý: ý nghĩa của việc phân tích cơ cấu quản lý. Khái quát cơ cấu quản lý. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu hệ thống quản lý. Các chức năng quản lý và cơ cấu quản lý. II/ Các kiểu cơ cấu quản lý: Kiểu cơ cấu. Cơ cấu quản lý theo chức năng. Các kiểu đương đại. Hình thành cơ cấu hệ thống quản lý. III/ Hệ thống các cơ quản quản lý sản xuất xã hội XHCN. IV/ Các cơ quan quản lý liên ngành: Cơ quan lập kế hoạch. Cơ quan kiểm toán. Cơ quan kiểm tra. Quản lý tài chính, tín dụng, cung cấp vật chất kỹ thuật, tiêu thụ và giá cả. Cơ quan quản lý tài chính, tín dụng và giá cả. Những cơ quan khác. V/ Các cơ quan quản lý ngành công nghiệp. VI/ Các cơ quan quản lý ngành phi công nghiệp. VII/ Các cơ quan quản lý lĩnh vực phi sản xuất (Khoa học, giáo dục, văn hóa)
653|aCơ quan quản lý
653|aChức năng
653|aCơ cấu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Nga|j(1): 24000121
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 24000121 Giá Sách Tiếng Nga Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào