Thông tin xuất bản M., 1997
Mô tả vật lý Tr. 14-21
Tóm tắt Vấn đề về thẩm quyền của cơ quan hành pháp .Những chức năng chính của cơ quan hành pháp.Chức năng bảo vệ chế độ xã hội và an ninh quốc gia, chức năng điều chỉnh , lãnh đạo kinh tế , văn hoá tài chính , giáo dục ,bảo vêưsc khỏa, quốc phòng, công việc đối nội và đối ngoại của quốc gia, chức năng đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân .Các chức năng khác : Chức năng ban hành văn bản pháp luật ,chức năng thực thi pháp luật. ảnh hưởng của tư pháp đối với chức năng hành pháp.
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Tạp chí
Từ khóa tự do Chính quyền hành pháp
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 3
000 00000caM#a2200000ui#4500
00115471
0022
0046917
00519990522
008052299s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004111312|zhaonh
041|arus
260|aM., |c1997
300|aTr. 14-21
520|aVấn đề về thẩm quyền của cơ quan hành pháp .Những chức năng chính của cơ quan hành pháp.Chức năng bảo vệ chế độ xã hội và an ninh quốc gia, chức năng điều chỉnh , lãnh đạo kinh tế , văn hoá tài chính , giáo dục ,bảo vêưsc khỏa, quốc phòng, công việc đối nội và đối ngoại của quốc gia, chức năng đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân .Các chức năng khác : Chức năng ban hành văn bản pháp luật ,chức năng thực thi pháp luật. ảnh hưởng của tư pháp đối với chức năng hành pháp.
653|aChức năng
653|aTạp chí
653|aChính quyền hành pháp
773|tNhà nước và pháp luật|g3
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào