Sách Tiếng Việt
34(V)042.1 K 600
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ tám từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 1995
UDC 34(V)042.1
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ tám từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 1995
Thông tin xuất bản H. : Văn phòng Quốc hội, 1996
Mô tả vật lý 1268 tr.
Tóm tắt Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Từ khóa tự do Khoá IX
Từ khóa tự do Kỳ họp
Từ khóa tự do Kỷ yếu Quốc hội
Từ khóa tự do Luật
Tác giả(bs) TT Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10100681
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013030
0021
0043220
00519970908
008090897s1996 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003182802|zhaonh
041|avie
080|a34(V)042.1|bK 600
245 |aKỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ tám từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 1995
260|aH. : |bVăn phòng Quốc hội, |c1996
300|a1268 tr.
520|aGồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
653|aKhoá IX
653|aKỳ họp
653|aKỷ yếu Quốc hội
653|aLuật
710|aQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
773|g8
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10100681
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100681 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042.1 K 600 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào