Sách Tiếng Việt
011.5 N114
50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược: Đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc diễn ra quyết định :
UDC 011.5
Cutter N114
Tác giả CN Mikael Krogerus - Roman TS Chappeler
Nhan đề 50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược: Đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc diễn ra quyết định : 50 Eyolgs modelle / Mikael Krogerus - Roman TS Chappeler; Phan Ba ( dịch )
Thông tin xuất bản H. : Lao động - xã hội, 2017
Mô tả vật lý tr.217 ; cm.21
Tóm tắt Nội dung của cuốn sách giúp những kết nối phức tạp nhất trong cuộc sống được minh họa một cách đơn giản hóa tối đa và được phân tích khách quan. Có tính ứng dụng cao với mọi tình huống trong cuộc sống và không thể thiếu với bất kỳ ai muốn đưa ra quyết định
Từ khóa tự do đơn giản hóa vấn đề
Từ khóa tự do đưa quyết định
Từ khóa tự do mô hình hóa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026843-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138552
0021
004D39106DF-5259-4E19-B89E-D540E9B33216
005201803280924
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180328092742|bthuvien3|y20180315144133|zthuvien2
080 |a011.5|bN114
100 |aMikael Krogerus - Roman TS Chappeler
245 |a50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược: Đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc diễn ra quyết định : |b50 Eyolgs modelle / |cMikael Krogerus - Roman TS Chappeler; Phan Ba ( dịch )
260 |aH. : |bLao động - xã hội, |c2017
300 |atr.217 ; |ccm.21
520 |aNội dung của cuốn sách giúp những kết nối phức tạp nhất trong cuộc sống được minh họa một cách đơn giản hóa tối đa và được phân tích khách quan. Có tính ứng dụng cao với mọi tình huống trong cuộc sống và không thể thiếu với bất kỳ ai muốn đưa ra quyết định
653 |ađơn giản hóa vấn đề
653 |ađưa quyết định
653 |amô hình hóa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026843-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026843thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026843 Giá Sách Tiếng Việt 011.5 N114 Sách Tiếng Việt 1
2 10026844 Giá Sách Tiếng Việt 011.5 N114 Sách Tiếng Việt 2
3 10026845 Giá Sách Tiếng Việt 011.5 N114 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào