Bài trích
Một số biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa dưới góc độ lý luận. /
Tác giả CN Nguyễn Văn Quân
Nhan đề Một số biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa dưới góc độ lý luận. / Nguyễn Văn Quân
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 73-77TR
Tóm tắt Bài viết phân tích một số biến đổi của Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa nhằm góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện vấn đề lý luận về nhà nước và pháp luật hiện nay ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Biến đổi
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Bối cảnh toàn cầu hóa
Từ khóa tự do Góc độ lý luận
Nguồn trích Tổ chức nhà nước- 4/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138246
0022
00409669144-22CD-473A-A0FF-C50F7B561679
005201704251447
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170425144643|zthuvien2
100 |aNguyễn Văn Quân
245 |aMột số biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa dưới góc độ lý luận. / |cNguyễn Văn Quân
260 |aH., |c2017
300 |a73-77TR
520 |aBài viết phân tích một số biến đổi của Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa nhằm góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện vấn đề lý luận về nhà nước và pháp luật hiện nay ở Việt Nam.
653 |aBiến đổi
653 |aNhà nước
653 |aPháp luật
653|aBối cảnh toàn cầu hóa
653|aGóc độ lý luận
773 |tTổ chức nhà nước|g4/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào