Bài trích
Một số mô hình quản lý thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,công chức,viên chức. /
Tác giả CN Ngô Thành Can
Nhan đề Một số mô hình quản lý thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,công chức,viên chức. / Ngô Thành Can
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 57-61tr.
Tóm tắt Bài viết trình bày quá trình quản lý thực hiện nhiệm vụ;quản lý theo mục tiêu;quản lý theo quá trình;quản lý theo kết quả.
Từ khóa tự do Mô hình;
Từ khóa tự do Nhiệm vụ;
Từ khóa tự do quản lý;
Từ khóa tự do cán bộ;
Từ khóa tự do công chức viên chức
Nguồn trích Tổ chức nhà nước- Số 6/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137156
0022
00475290B97-093D-409F-8151-17611A86951E
005201703201601
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170320160123|zthuvien2
100 |aNgô Thành Can
245 |aMột số mô hình quản lý thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,công chức,viên chức. / |cNgô Thành Can
260 |aH., |c2016
300 |a57-61tr.
520 |aBài viết trình bày quá trình quản lý thực hiện nhiệm vụ;quản lý theo mục tiêu;quản lý theo quá trình;quản lý theo kết quả.
653 |aMô hình;
653 |aNhiệm vụ;
653 |aquản lý;
653|acán bộ;
653|acông chức viên chức
773 |tTổ chức nhà nước|gSố 6/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào