Bài trích
Một số vấn đề về nhiệm vụ,quyền hạn của việc kiểm sát Nhân dân dưới góc nhìn so sánh giữa Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011. /
Tác giả CN Giàng Thị Hoa
Nhan đề Một số vấn đề về nhiệm vụ,quyền hạn của việc kiểm sát Nhân dân dưới góc nhìn so sánh giữa Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011. / Giàng Thị Hoa
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 12-14tr.
Tóm tắt Bài viết trao đổi về vấn đề cần thống nhất nhận thức,đồng thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu,xây dựng hướng dẫn áp dụng,tránh những khó khăn,vướng mắc trong thi hành.
Từ khóa tự do Nhiệm vụ;
Từ khóa tự do Quyền hạn;
Từ khóa tự do Viện kiểm sát Nhân dân;
Từ khóa tự do 2011
Từ khóa tự do 2015;
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự;
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự;
Từ khóa tự do So sánh;
Nguồn trích Kiểm sát- Số 12(6/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137119
0022
0045A6E1F5B-4983-47E5-A498-ADAED03FD965
005201703201048
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170320104820|zthuvien2
100 |aGiàng Thị Hoa
245 |aMột số vấn đề về nhiệm vụ,quyền hạn của việc kiểm sát Nhân dân dưới góc nhìn so sánh giữa Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011. / |cGiàng Thị Hoa
260 |aH., |c2016
300 |a12-14tr.
520 |aBài viết trao đổi về vấn đề cần thống nhất nhận thức,đồng thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu,xây dựng hướng dẫn áp dụng,tránh những khó khăn,vướng mắc trong thi hành.
653 |aNhiệm vụ;
653 |aQuyền hạn;
653 |aViện kiểm sát Nhân dân;
653|a2011
653|a2015;
653|aBộ luật tố tụng dân sự;
653|aBộ luật tố tụng dân sự;
653|aSo sánh;
773 |tKiểm sát|gSố 12(6/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào