Bài trích
Cơ sở lý luận để xác định vấn đề chính sách công /
Tác giả CN Văn Tất Thu
Nhan đề Cơ sở lý luận để xác định vấn đề chính sách công / Văn Tất Thu
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 16-20tr.
Tóm tắt Nội dung bài viết nêu lên 3 vấn đề chính: 1,Quan niệm vấn đề chính sách công. 2,Cơ sở xác định vấn đề chính sách công. 3,Một số vấn đề chính sách cần được ưu tiên hiện nay.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Chính sách công
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận;
Nguồn trích Quản lý Nhà nước- Số 241 (2/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136448
0022
004261D38F3-43D8-444B-93C6-F1637107E785
005201703081445
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170308144541|zthuvien2
100 |aVăn Tất Thu
245 |aCơ sở lý luận để xác định vấn đề chính sách công / |cVăn Tất Thu
260 |aH., |c2016
300 |a16-20tr.
520 |aNội dung bài viết nêu lên 3 vấn đề chính: 1,Quan niệm vấn đề chính sách công. 2,Cơ sở xác định vấn đề chính sách công. 3,Một số vấn đề chính sách cần được ưu tiên hiện nay.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aChính sách công
653 |aCơ sở lý luận;
773 |tQuản lý Nhà nước|gSố 241 (2/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào