Sách Tiếng Việt
34(V)01 TH552
Thực hiện quyền hành pháp của chính phủ theo hiến pháp năm 2013
UDC 34(V)01
Cutter TH552
Tác giả CN Bộ Tư Pháp Viện Khoa học pháp lý
Nhan đề Thực hiện quyền hành pháp của chính phủ theo hiến pháp năm 2013
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý tr.199 ; cm.21
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 phần chính sau: Phần I:Quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của chính phủ trong nhà nước pháp quyền; Phần II: Quyền hành pháp và cách thực hiện của chính phủ theo hiến pháp năm 2013; Phần III:Một số đề xuất kiến nghị
Từ khóa tự do quyền hành pháp
Từ khóa tự do hiến pháp 2013
Từ khóa tự do chính phủ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10026896, 10027057-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138590
0021
00462DF7C16-BE8F-40A5-A213-8D1FC46A2903
005201803291543
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180329154630|bthuvien3|c20180329113655|dthuvien3|y20180329084044|zthuvien2
080 |a34(V)01|bTH552
100 |aBộ Tư Pháp Viện Khoa học pháp lý
245 |aThực hiện quyền hành pháp của chính phủ theo hiến pháp năm 2013
260 |aH. : |bChính trị quốc gia Sự thật, |c2017
300 |atr.199 ; |ccm.21
520 |aCuốn sách gồm 3 phần chính sau: Phần I:Quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của chính phủ trong nhà nước pháp quyền; Phần II: Quyền hành pháp và cách thực hiện của chính phủ theo hiến pháp năm 2013; Phần III:Một số đề xuất kiến nghị
653 |aquyền hành pháp
653 |ahiến pháp 2013
653 |achính phủ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10026896, 10027057-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026896thumbimage.jpg
890|a4|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026896 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 TH552 Sách Tiếng Việt 1
2 10027057 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 TH552 Sách Tiếng Việt 2
3 10027058 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 TH552 Sách Tiếng Việt 3
4 10027059 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 TH552 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào