Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
34(N.711).65 T 43
The Prosecution Funtion and the Defense Funtion
UDC 34(N.711).65
Cutter T 43
Nhan đề dịch Quy định chức năng Công tố(buộc tội) và chức năng bào chữa
Nhan đề The Prosecution Funtion and the Defense Funtion
Thông tin xuất bản New York : American Bar Association, 1971
Mô tả vật lý 327 p.
Tóm tắt Là cuốn sách nằm trong dự án của đoàn luật sư Mỹ về các tiêu chuẩn liên quan tới chức năng Công tố và chức năng Bào chữa trong tư pháp Hình sự. Những quy định trong cuốn sách này là dự thảo liên quan tới các vấn nguyên tắc kỷ luật trong Bộ luật mới về trách nhiệm nghề nghiệp. Bình luận về các quy định của luật pháp liên quan tới lĩnh vức đó.Cuốn sách gồm các phần:I-Giới thiệu chung: Nền tảng-sự biện hộ trong phạm vi khung của đối phương, Mẫu và nguồn gốc của các tiêu chuẩn, Chức năng của các tiêu chuẩn, Những điều cần thiết của sự soạn thảo kỹ lưỡng trong tương lai của các tiêu chuẩn;II-Chức năng công tố: A.Giới thiệu chung, B.Các tiêu chuẩn gồm: 1-Tiêu chuẩn chung, 2-Sự tổ chức của chức năng công tố, 3-Điều tra cho quyết định khởi tố, 4-Thoả thuận công bằng, 5-Phiên toà, 6-Tuyên án. ...
Từ khóa tự do Chức năng bào chữa
Từ khóa tự do Chức năng công tố
Từ khóa tự do Quy định
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21001151
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012263
00262
0042317
00519990818
008081899s1971 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003174025|zhaonh
041|aeng
080|a34(N.711).65|bT 43
242 |aQuy định chức năng Công tố(buộc tội) và chức năng bào chữa
245 |aThe Prosecution Funtion and the Defense Funtion
260|aNew York : |bAmerican Bar Association, |c1971
300|a327 p.
520|aLà cuốn sách nằm trong dự án của đoàn luật sư Mỹ về các tiêu chuẩn liên quan tới chức năng Công tố và chức năng Bào chữa trong tư pháp Hình sự. Những quy định trong cuốn sách này là dự thảo liên quan tới các vấn nguyên tắc kỷ luật trong Bộ luật mới về trách nhiệm nghề nghiệp. Bình luận về các quy định của luật pháp liên quan tới lĩnh vức đó.Cuốn sách gồm các phần:I-Giới thiệu chung: Nền tảng-sự biện hộ trong phạm vi khung của đối phương, Mẫu và nguồn gốc của các tiêu chuẩn, Chức năng của các tiêu chuẩn, Những điều cần thiết của sự soạn thảo kỹ lưỡng trong tương lai của các tiêu chuẩn;II-Chức năng công tố: A.Giới thiệu chung, B.Các tiêu chuẩn gồm: 1-Tiêu chuẩn chung, 2-Sự tổ chức của chức năng công tố, 3-Điều tra cho quyết định khởi tố, 4-Thoả thuận công bằng, 5-Phiên toà, 6-Tuyên án. ...
653|aChức năng bào chữa
653|aChức năng công tố
653|aQuy định
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21001151
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21001151 Giá Sách Tiếng Anh 34(N.711).65 T 43 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào