Bài trích
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới /
Tác giả CN Nguyễn Bắc Son
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới / Nguyễn Bắc Son
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 39-43tr.
Tóm tắt Qua bài viết tác giả trình bày tình hình hoạt động báo chí trong thời gian qua, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về báo chí và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trong tình hình mới
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Báo chí cách mạng Việt Nam
Nguồn trích Cộng sản- Số 860 05/2014
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00135137
0022
0040B109FB8-7589-4CD1-90E2-F0C9DEEE77B7
005201610211047
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161021104443|bthuvien3|y20161014144641|zthuvien3
100 |aNguyễn Bắc Son
245 |aNâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới / |cNguyễn Bắc Son
260 |aH., |c2014
300 |a39-43tr.
520 |aQua bài viết tác giả trình bày tình hình hoạt động báo chí trong thời gian qua, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về báo chí và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trong tình hình mới
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aBáo chí
653 |aBáo chí cách mạng Việt Nam
773 |tCộng sản|gSố 860 05/2014
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào