Bài trích
Hoàn thiện các quy định trong Dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. /
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Yến
Nhan đề Hoàn thiện các quy định trong Dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. / Nguyễn Hoàng Yến
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 30-33;38TR
Tóm tắt Nội dung bài viết bao gồm: 1. Về khái niệm quyết định hành chính. 2.Về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính. 3.Về các loại quyết định hành chính. 4.Về hình thức của quyết định hành chính được quy định trong dự thảo luật.
Từ khóa tự do Hoàn thiện
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Dự thảo
Từ khóa tự do Luật ban hành quyết định hành chính
Nguồn trích Nghề luật- 2/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137276
0022
0041214ACD6-26C6-44D5-9145-22356D3306F9
005201703221040
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170322104056|zthuvien2
100 |aNguyễn Hoàng Yến
245 |aHoàn thiện các quy định trong Dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. / |cNguyễn Hoàng Yến
260 |aH., |c2016
300 |a30-33;38TR
520 |aNội dung bài viết bao gồm: 1. Về khái niệm quyết định hành chính. 2.Về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính. 3.Về các loại quyết định hành chính. 4.Về hình thức của quyết định hành chính được quy định trong dự thảo luật.
653 |aHoàn thiện
653 |aQuy định
653 |aDự thảo
653|aLuật ban hành quyết định hành chính
773 |tNghề luật|g2/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào