Bài trích
Bàn việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính /
Tác giả CN Thái Nguyên Toàn
Nhan đề Bàn việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính / Thái Nguyên Toàn
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 42-43; 52
Tóm tắt Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành hơn hai năm nhưng khi áp dụng thực tiễn đã gặp nhiều phát sinh, nhiều quan điểm khác nhau về những trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi người tiến hành tố tụng. Bài viết bàn về việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Tố tụng
Từ khóa tự do Người tiến hành
Từ khóa tự do Thay đổi
Từ khóa tự do Vụ án hành chính
Nguồn trích Kiểm sát- 03 (tháng 02/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133402
0022
00438E86042-5DBA-4F68-A626-0EB24A9D2046
005201602241109
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160224110641|zthuvien2
100 |aThái Nguyên Toàn
245 |aBàn việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính / |cThái Nguyên Toàn
260 |aH., |c2014
300 |a42-43; 52
520 |aLuật Tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành hơn hai năm nhưng khi áp dụng thực tiễn đã gặp nhiều phát sinh, nhiều quan điểm khác nhau về những trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi người tiến hành tố tụng. Bài viết bàn về việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |a Tố tụng
653 |aNgười tiến hành
653 |a Thay đổi
653|aVụ án hành chính
773 |tKiểm sát|g03 (tháng 02/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào