Bài trích
Hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân và phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động /
Tác giả CN Lê Hồng Quang
Nhan đề Hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân và phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động / Lê Hồng Quang
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 5-10
Tóm tắt Nội dung bài viết bao gồm các phần: 1. Thực trạng hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân. 2. Phương hướng cơ bản hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu – trao đổi
Từ khóa tự do Tội phạm giết người
Từ khóa tự do Phòng, chống
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Phương hướng
Từ khóa tự do Hiệu quả hoạt động
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Nâng cao
Nguồn trích Tòa án nhân dân- 9/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133129
0022
004B3F70378-AEFC-4935-818C-37736D077A35
005201602191713
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160219171024|zthuvien2
100 |aLê Hồng Quang
245 |aHoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân và phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động / |cLê Hồng Quang
260 |aH., |c2013
300 |a5-10
520 |aNội dung bài viết bao gồm các phần: 1. Thực trạng hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân. 2. Phương hướng cơ bản hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân.
650 |aNghiên cứu – trao đổi
653 |aTội phạm giết người
653 |aPhòng, chống
653 |a Chức năng
653|aChức năng
653|aPhương hướng
653|aHiệu quả hoạt động
653|aTòa án nhân dân
653|aNâng cao
773 |tTòa án nhân dân|g9/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào