Bài trích
Tăng quyền hạn tố tụng hình sự cho kiểm sát viên để bảo đảm hoạt động tranh tụng /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Kiện
Nhan đề Tăng quyền hạn tố tụng hình sự cho kiểm sát viên để bảo đảm hoạt động tranh tụng / Nguyễn Ngọc Kiện
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 19-24
Tóm tắt Bài viết đưa ra thực trạng về hệ thống quyền hạn Tố tụng hình sự của Kiểm sát viên. Phân tích những bất cập trong các quy dịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự về nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên. Bài viết đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về quyền hạn và mối quan hệ trong tố tụng hình sự giữa viện trưởng và kiểm sát viên để đề cao tính chủ động hơn trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tranh tụng… cũng như tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của kiểm sát viên.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Kiểm sát viên
Từ khóa tự do Quyền hạn
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Bảo đảm
Từ khóa tự do Tranh tụng
Nguồn trích Kiểm sát- 17 (9/2013)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133036
0022
004F0360764-185B-44A0-A542-C273EAC16592
005201602190910
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160219090712|zthuvien2
100 |aNguyễn Ngọc Kiện
245 |aTăng quyền hạn tố tụng hình sự cho kiểm sát viên để bảo đảm hoạt động tranh tụng / |cNguyễn Ngọc Kiện
260 |aH., |c2013
300 |a19-24
520 |aBài viết đưa ra thực trạng về hệ thống quyền hạn Tố tụng hình sự của Kiểm sát viên. Phân tích những bất cập trong các quy dịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự về nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên. Bài viết đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về quyền hạn và mối quan hệ trong tố tụng hình sự giữa viện trưởng và kiểm sát viên để đề cao tính chủ động hơn trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tranh tụng… cũng như tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của kiểm sát viên.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aTố tụng hình sự
653 |a Kiểm sát viên
653 |a Quyền hạn
653|aHoạt động
653|aBảo đảm
653|a Tranh tụng
773 |tKiểm sát|g17 (9/2013)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào