Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)4 D550
Dự án điều tra cơ bản "Thực tiễn thi hành một số chế định của Bộ Luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự" :
UDC 34(V)4
Tác giả CN TS. Võ Đình Toàn
Nhan đề Dự án điều tra cơ bản "Thực tiễn thi hành một số chế định của Bộ Luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự" : Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra / TS. Võ Đình Toàn
Mô tả vật lý 320 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm ba phần: Phần thứ nhất: Những thông tin chung về dự án. Phần thứ hai: Những vấn đề chung về bộ Luật dân sự năm 2005 và kết quả thi hành. Phần thứ ba: Thực trạng thi hành một số chế định của Bộ Luật dân sự năm 2005 và kiến nghị hoàn thiện.
Thuật ngữ chủ đề Dự án điều tra
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Pháp luật dân sự
Từ khóa tự do Chế định
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt272thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130642
0024
004957D46E4-6473-4511-8E0A-305759F99A5C
005201610121726
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161012172332|bthuvien3|c20151224142920|dthuvien3|y20151120113150|zthuvien3
080 |a34(V)4|bD550
100 |aTS. Võ Đình Toàn
245 |aDự án điều tra cơ bản "Thực tiễn thi hành một số chế định của Bộ Luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự" : |bBáo cáo tổng hợp kết quả điều tra / |cTS. Võ Đình Toàn
300 |a320 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm ba phần: Phần thứ nhất: Những thông tin chung về dự án. Phần thứ hai: Những vấn đề chung về bộ Luật dân sự năm 2005 và kết quả thi hành. Phần thứ ba: Thực trạng thi hành một số chế định của Bộ Luật dân sự năm 2005 và kiến nghị hoàn thiện.
650 |aDự án điều tra
653 |aLuật dân sự
653 |aPháp luật dân sự
653 |aChế định
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt272thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào