Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)04 C460
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân địa phương (Góp phần sửa đổi chế định hội đồng nhân dân trong hiến pháp 1992)/ :
UDC 34(V)04
Tác giả CN Thái Vĩnh Thắng
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân địa phương (Góp phần sửa đổi chế định hội đồng nhân dân trong hiến pháp 1992)/ : Đề tài khoa học cấp bộ năm 2011- 2012: / Thái Vĩnh Thắng
Mô tả vật lý 487 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Đề tài luận giải, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân địa phương ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần sửa đổi chế định HĐND trong Hiến pháp 1992 và luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND 2003.
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Từ khóa tự do Hiến pháp 1992
Từ khóa tự do Địa phương
Tác giả(bs) CN Ths. Trần Ngọc Định
Tác giả(bs) CN Ths. Mai Thị Mai
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt266thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130454
0024
004A9AA8ACC-EB4C-457E-A9CF-8E794BC4E819
005201610211546
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161021154339|bthuvien3|c20161012114443|dthuvien3|y20151008164942|zhaonh
080|a34(V)04|bC460
100 |aThái Vĩnh Thắng
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân địa phương (Góp phần sửa đổi chế định hội đồng nhân dân trong hiến pháp 1992)/ : |bĐề tài khoa học cấp bộ năm 2011- 2012: / |cThái Vĩnh Thắng
300 |a487 tr. ; |c30 cm.
520|aĐề tài luận giải, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân địa phương ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần sửa đổi chế định HĐND trong Hiến pháp 1992 và luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND 2003.
653 |aCơ sở lý luận
653 |aHiến pháp 1992
653|aĐịa phương
700 |aThs. Trần Ngọc Định
700|aThs. Mai Thị Mai
710 |aBộ Tư Pháp|bViện Khoa Học Pháp Lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt266thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào