Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)1 C460
Cơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam /
UDC 34(V)1
Tác giả CN Vũ Văn Tuấn
Nhan đề Cơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam / Vũ Văn Tuấn
Thông tin xuất bản 1991
Mô tả vật lý 194 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần: Phần 1. Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu đề tài. Phần 2. Các chuyên đề. Phần 3. Kết quả điều tra xã hội học. Phần 4. Thông tin - Tư liệu.
Thuật ngữ chủ đề Thống kê tư pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thống kê tư pháp
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt11thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130579
0024
00421EC8FD0-3611-4556-B760-2064F3FF025A
005201610121658
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|a20161012165545|bthuvien3|c20151224143310|dthuvien3|y20151027093050|zthuvien3
080 |a34(V)1|bC460
100 |aVũ Văn Tuấn
245 |aCơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam / |cVũ Văn Tuấn
260|c1991
300 |a194 tr. ; |c22 cm.
520 |aĐề tài gồm 4 phần: Phần 1. Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu đề tài. Phần 2. Các chuyên đề. Phần 3. Kết quả điều tra xã hội học. Phần 4. Thông tin - Tư liệu.
650 |aThống kê tư pháp
653 |aViệt Nam
653 |aThống kê tư pháp
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt11thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào