Bài trích
Áp dụng pháp luật cạnh tranh và phân bổ thực hiện độc quyền nhà nước qua một vụ xét xử /
Tác giả CN Phan Thông anh
Nhan đề Áp dụng pháp luật cạnh tranh và phân bổ thực hiện độc quyền nhà nước qua một vụ xét xử / Phan Thông anh
Thông tin xuất bản H.;, 2012
Mô tả vật lý tr.46-52
Tóm tắt Bài viết cho rằng sự độc quyền nhà nước trong 1 số lĩnh vực là cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động điều hành nhà nước, nhưng để việc thực hiện độc quyền được công khai, minh bạch, tránh sự lạm dụng của 1 số doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý thực hiện 1 số lĩnh vực độc quyền và gây thiệt hại cho cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện quyền độc quyền ngà nước, cần thiết phải ban hành 1 đạo luật quy định về độc quyền nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Độc quyền
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- số 12/ tháng 6/2012
000 01036nam a2200253 p 4500
00129136
0022
00428558
00520130220110138.0
008
0091 0
039|y20151005070458|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aPhan Thông anh
245|aÁp dụng pháp luật cạnh tranh và phân bổ thực hiện độc quyền nhà nước qua một vụ xét xử / |cPhan Thông anh
260|aH.;, |c2012
300|atr.46-52
520 |aBài viết cho rằng sự độc quyền nhà nước trong 1 số lĩnh vực là cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động điều hành nhà nước, nhưng để việc thực hiện độc quyền được công khai, minh bạch, tránh sự lạm dụng của 1 số doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý thực hiện 1 số lĩnh vực độc quyền và gây thiệt hại cho cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện quyền độc quyền ngà nước, cần thiết phải ban hành 1 đạo luật quy định về độc quyền nhà nước
650|aThực thi pháp luật
653|aLuật cạnh tranh
653|aĐộc quyền
773|tNghiên cứu lập pháp|gsố 12/ tháng 6/2012
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào