Bài trích
Chế định trách nhiệm liên đới dưới góc độ thực tiễn /
Tác giả CN Nguyễn Thị Mân
Nhan đề Chế định trách nhiệm liên đới dưới góc độ thực tiễn / Nguyễn Thị Mân
Thông tin xuất bản H., 2013
Tóm tắt Bài viết bình luận một số bản án cần phải xác định trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Bài viết cho rằng việc xác định rõ trách nhiệm của từng người trong phần trách nhiệm liên đới có vai trò quan trọng cả về mặt thực tiễn là lý luận . Làm rõ được nội dung lý luận về trách nhiệm dân sự liên đới cũng như bảo đảm được nguyên tắc bồi thường thiệt hại nhanh chóng, chính xác, hợp lý. Đồng thời đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại trong thực tiễn, vì khi đó người bị thiệt hại có nhiều phương án lựa chọn cho mình theo hướng có lợi nhất.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi luật
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Từ khóa tự do Trách nhiệm liên đới
Từ khóa tự do Góc độ thực tiễn
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- Số chuyên đề tháng 8/2013
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132105
0022
0041EFCB5B2-3641-48B3-A319-7C8CFCA61483
005201601300958
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160130095659|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Mân
245 |aChế định trách nhiệm liên đới dưới góc độ thực tiễn / |cNguyễn Thị Mân
260 |aH., |c2013
520 |aBài viết bình luận một số bản án cần phải xác định trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Bài viết cho rằng việc xác định rõ trách nhiệm của từng người trong phần trách nhiệm liên đới có vai trò quan trọng cả về mặt thực tiễn là lý luận . Làm rõ được nội dung lý luận về trách nhiệm dân sự liên đới cũng như bảo đảm được nguyên tắc bồi thường thiệt hại nhanh chóng, chính xác, hợp lý. Đồng thời đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại trong thực tiễn, vì khi đó người bị thiệt hại có nhiều phương án lựa chọn cho mình theo hướng có lợi nhất.
650 |aThực thi luật
653 |aTrách nhiệm
653 |aTrách nhiệm liên đới
653 |aGóc độ thực tiễn
773 |tDân chủ và pháp luật|gSố chuyên đề tháng 8/2013
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào