Bài trích
Hội thảo khoa học “Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” /
Tác giả CN Hải Việt
Nhan đề Hội thảo khoa học “Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” / Hải Việt
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 63-64
Tóm tắt Vào các ngày 23 – 24/10/2013, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức hội thảo khoa học “Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo cho rằng: Nguyên tắc độc lập tư pháp cần được thể hiện ở một số nội dung cơ bản. 1. Cơ quan tòa án phải được xây dựng và tổ chức hoạt động độc lập, phải có những quy chế hoạt động riêng không chung và không thể giống với cơ quan hành pháp và lập pháp. 2. Tòa án là nơi thực hiện đầy đủ, rõ ràng nhất về quyền tư pháp, cho nên các quyết định của tòa án phải được đảm bảo thi hành và không chịu sự can thiệp của bất kỳ củ thể nào trong xã hội.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Quyền tư pháp
Từ khóa tự do Cải cách tư pháp
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 11/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132499
0022
00428F464C5-CF40-4A9E-AD61-24A8120457DB
005201602030919
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160203091546|zthuvien2
100 |aHải Việt
245 |aHội thảo khoa học “Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” / |cHải Việt
260 |aH., |c2013
300 |a63-64
520 |aVào các ngày 23 – 24/10/2013, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức hội thảo khoa học “Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo cho rằng: Nguyên tắc độc lập tư pháp cần được thể hiện ở một số nội dung cơ bản. 1. Cơ quan tòa án phải được xây dựng và tổ chức hoạt động độc lập, phải có những quy chế hoạt động riêng không chung và không thể giống với cơ quan hành pháp và lập pháp. 2. Tòa án là nơi thực hiện đầy đủ, rõ ràng nhất về quyền tư pháp, cho nên các quyết định của tòa án phải được đảm bảo thi hành và không chịu sự can thiệp của bất kỳ củ thể nào trong xã hội.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aQuyền tư pháp
653 |aCải cách tư pháp
653 |a Lý luận và thực tiễn
773 |tDân chủ và pháp luật|g11/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào