Bài trích
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ quan bảo hiến ở Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 /
Tác giả CN Hoàng Văn Tú
Nhan đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ quan bảo hiến ở Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 / Hoàng Văn Tú
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 26-34
Tóm tắt Trong tình hình mới, nhất là khi chúng ta đã và đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, việc nghiên cứu đổi mới hoàn thiện cơ chế bảo hiến nói chung và cơ quan bảo hiến nói riêng cho phù hợp là nhiệm vụ cần thiết, tất yếu. Tác giả bài viết bàn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ quan bảo hiến ở Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Cơ quan bảo hiến
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Từ khóa tự do Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 07/2013
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132359
0022
004542DE4C6-C52B-4CFE-BA4B-D13521AD5509
005201602020954
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160202095108|zthuvien2
100 |aHoàng Văn Tú
245 |aMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ quan bảo hiến ở Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 / |cHoàng Văn Tú
260 |aH., |c2013
300 |a26-34
520 |aTrong tình hình mới, nhất là khi chúng ta đã và đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, việc nghiên cứu đổi mới hoàn thiện cơ chế bảo hiến nói chung và cơ quan bảo hiến nói riêng cho phù hợp là nhiệm vụ cần thiết, tất yếu. Tác giả bài viết bàn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ quan bảo hiến ở Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aCơ quan bảo hiến
653 |a Lý luận và thực tiễn
653 |aSửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
773 |tDân chủ và pháp luật|g07/2013
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào