Bài trích
Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội – những vấn đề lý luận và thực tiễn /
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội – những vấn đề lý luận và thực tiễn / Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 22-24
Tóm tắt Tác giả bải viết bàn về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Tòa án cấp phúc thẩm
Từ khóa tự do Hủy án sơ thẩm
Từ khóa tự do Xét xử
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Từ khóa tự do Hướng có tội
Nguồn trích Tòa án nhân dân- Tháng 08/2013
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132311
0022
0046540CDC4-66AE-4257-AB60-E93BA2B2A088
005201602011614
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160201161107|zthuvien2
100 |aĐinh Văn Quế
245 |aTòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội – những vấn đề lý luận và thực tiễn / |cĐinh Văn Quế
260 |aH., |c2013
300 |a22-24
520 |aTác giả bải viết bàn về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aTòa án cấp phúc thẩm
653 |a Hủy án sơ thẩm
653 |a Xét xử
653|a Lý luận và thực tiễn
653|a Hướng có tội
773 |tTòa án nhân dân|gTháng 08/2013
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào