Bài trích
Sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự nhằm thực hiện chủ trương của Đảng "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, thực hiện cơ chế công tố gắn với điều tra /
Tác giả CN Nguyễn Thị Thủy
Nhan đề Sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự nhằm thực hiện chủ trương của Đảng "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, thực hiện cơ chế công tố gắn với điều tra / Nguyễn Thị Thủy
Thông tin xuất bản H.;, 2012
Mô tả vật lý tr.16-22
Tóm tắt Trình bày một số nhận thức về quyền công tố và thực hành quyền công tố.Nêu những bất cập và một số kiến nghị: giao cho VKS làm đầu mối nắm bà quản lý mọi tố giác, tin báo về tội phạm; Xây dựng mô hình quan hệ giữa vks và cơ quan điều tra; giao cho VKS trách nhiệm phê chuẩn các quyết định tố tụng quan trọng trong giai đoạn điều tra...
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng luật
Từ khóa tự do Điều tra
Từ khóa tự do Công tố
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Sửa đổi bộ luật Tố tụng hình sự
Nguồn trích Kiểm sát- số 21/tháng 11/2012
000 01086nam a2200277 p 4500
00129780
0022
00429202
00520130313144805.0
008
0091 0
039|y20151005082533|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Thị Thủy
245|aSửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự nhằm thực hiện chủ trương của Đảng "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, thực hiện cơ chế công tố gắn với điều tra / |cNguyễn Thị Thủy
260|aH.;, |c2012
300|atr.16-22
520 |aTrình bày một số nhận thức về quyền công tố và thực hành quyền công tố.Nêu những bất cập và một số kiến nghị: giao cho VKS làm đầu mối nắm bà quản lý mọi tố giác, tin báo về tội phạm; Xây dựng mô hình quan hệ giữa vks và cơ quan điều tra; giao cho VKS trách nhiệm phê chuẩn các quyết định tố tụng quan trọng trong giai đoạn điều tra...
650|aXây dựng luật
653|aĐiều tra
653|aCông tố
653|aBộ luật tố tụng hình sự
653|aSửa đổi bộ luật Tố tụng hình sự
773|tKiểm sát|gsố 21/tháng 11/2012
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào