Bài trích
Nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành kiểm sát lý luận và thực tiễn ở Việt nam /
Tác giả CN Nguyễn Thị Thủy
Nhan đề Nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành kiểm sát lý luận và thực tiễn ở Việt nam / Nguyễn Thị Thủy
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 43-46;50
Tóm tắt Tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành là nguyên tắc đặc thù trong tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Vấn đề hoàn thiện nguyên tắc tập trung thống nhất, lãnh đạo trong ngành kiểm sát. Kinh nghiệm của một số nước có nền kinh tế chuyển đổi, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị bước đầu.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Thống nhất
Từ khóa tự do Ngành kiểm sát
Từ khóa tự do Nguyên tắc
Nguồn trích Kiểm sát- 21(T11.2013)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132827
0022
00457F1EF2A-334C-44A2-BDBC-5E818F4529C5
005201602170936
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160217093444|z111111
100 |aNguyễn Thị Thủy
245 |aNguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành kiểm sát lý luận và thực tiễn ở Việt nam / |cNguyễn Thị Thủy
260 |aH., |c2013
300 |a43-46;50
520 |aTập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành là nguyên tắc đặc thù trong tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Vấn đề hoàn thiện nguyên tắc tập trung thống nhất, lãnh đạo trong ngành kiểm sát. Kinh nghiệm của một số nước có nền kinh tế chuyển đổi, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị bước đầu.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aLãnh đạo
653 |aThống nhất
653 |aNgành kiểm sát
653|aNguyên tắc
773 |tKiểm sát|g21(T11.2013)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào