Bài trích
Thiết lập bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở, bài học từ lịch sử /
Tác giả CN Nguyễn Đức Mạnh
Nhan đề Thiết lập bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở, bài học từ lịch sử / Nguyễn Đức Mạnh
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý Tr.20-22
Tóm tắt Trong phạm vi bài viết thiết lập bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Đã đưa ra một số bài học : Huy động tối đa sức người sức của cho công cuộc xây dựng đất nước; phát triển kinh tế xã hội thì phải dựa vào dân làm cho dân an tâm, an cư sinh sống, tăng gia sản xuất và được thụ hưởng những thành quả lao động của mình...
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Bộ máy quản lý nhà nước
Nguồn trích Tạp chí Tổ chức nhà nước- Số11/2011
000 00972nam a2200241 p 4500
00128680
0022
00427743
00520120410155558.0
008
0091 0
039|y20151005064829|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Đức Mạnh
245|aThiết lập bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở, bài học từ lịch sử / |cNguyễn Đức Mạnh
260|aH.;, |c2011
300|aTr.20-22
520 |aTrong phạm vi bài viết thiết lập bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Đã đưa ra một số bài học : Huy động tối đa sức người sức của cho công cuộc xây dựng đất nước; phát triển kinh tế xã hội thì phải dựa vào dân làm cho dân an tâm, an cư sinh sống, tăng gia sản xuất và được thụ hưởng những thành quả lao động của mình...
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aBộ máy quản lý nhà nước
773|tTạp chí Tổ chức nhà nước|gSố11/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào