Bài trích
Cải cách quản lý tài chính công trong các Viện, trường Đại học /
Tác giả CN Hoàng Thị Liễu
Nhan đề Cải cách quản lý tài chính công trong các Viện, trường Đại học / Hoàng Thị Liễu
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý Tr.11-13
Tóm tắt Bài viết trình bày một số giải pháp tác giả đưa ra nhằm khắc phục một số bất cập trong việc chi ngân sách cho các học viện,trường đại học như: Tăng chi cho công tác giảng dạy và học tập, có chính sách đãi ngộ phù hợp đồng thời tăng cường công tác quản lý tài chính đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo phải được thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước; Tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn nước ngoài; giám sát chặt chẽ việc chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ và việc sử dụng sản phẩm của giáo dục đào tạo.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Tài chính công
Từ khóa tự do Cải cách quản lý
Nguồn trích Tạp chí Quản lý nhà nước- Số(190)11/2011
000 01167nam a2200253 p 4500
00128580
0022
00427643
00520120409101906.0
008
0091 0
039|y20151005044352|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aHoàng Thị Liễu
245|aCải cách quản lý tài chính công trong các Viện, trường Đại học / |cHoàng Thị Liễu
260|aH.;, |c2011
300|aTr.11-13
520 |aBài viết trình bày một số giải pháp tác giả đưa ra nhằm khắc phục một số bất cập trong việc chi ngân sách cho các học viện,trường đại học như: Tăng chi cho công tác giảng dạy và học tập, có chính sách đãi ngộ phù hợp đồng thời tăng cường công tác quản lý tài chính đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo phải được thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước; Tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn nước ngoài; giám sát chặt chẽ việc chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ và việc sử dụng sản phẩm của giáo dục đào tạo.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aTài chính công
653|aCải cách quản lý
773|tTạp chí Quản lý nhà nước|gSố(190)11/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào