Bài trích
Việt Nam tham gia và công ước và nghị định Thư bổ sung công ước của Liên Hiệp quốc. /
Tác giả CN Mai Thu Hằng
Nhan đề Việt Nam tham gia và công ước và nghị định Thư bổ sung công ước của Liên Hiệp quốc. / Mai Thu Hằng
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 53-58TR
Tóm tắt Nội dung bài viết tuyên bố khẳng định mức độ và phạm vi tham gia Công ước của Việt Nam.
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do Tham gia
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chống tội phạm
Từ khóa tự do Có tổ chức
Từ khóa tự do Liên hiệp quốc
Từ khóa tự do Nghị định Thư Bổ sung
Nguồn trích Kiểm sát- 7(4/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137381
0022
0047E57E74A-4020-4C5D-9A67-3EFB3691D0DE
005201703231103
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170323110333|zthuvien2
100 |aMai Thu Hằng
245 |aViệt Nam tham gia và công ước và nghị định Thư bổ sung công ước của Liên Hiệp quốc. / |cMai Thu Hằng
260 |aH., |c2016
300 |a53-58TR
520 |aNội dung bài viết tuyên bố khẳng định mức độ và phạm vi tham gia Công ước của Việt Nam.
653 |aCông ước
653 |aTham gia
653 |aViệt Nam
653|aChống tội phạm
653|aCó tổ chức
653|aLiên hiệp quốc
653|aNghị định Thư Bổ sung
773 |tKiểm sát|g7(4/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào