Bài trích
Nhóm tội phạm có tổ chức theo công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam /
Tác giả CN Bùi Đình Tiến
Nhan đề Nhóm tội phạm có tổ chức theo công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam / Bùi Đình Tiến
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 70-76; 84
Tóm tắt Bài viết phân tích các đặc điểm của nhóm tội phạm có tổ chức được quy định trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và yêu cầu của Liên hợp quốc đối với các quốc gia thành viên trong việc nội luật hóa hành vi tham gia nhóm tội phạm có tổ chức. Bài viết cũng chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý đấu tranh với nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên ký kết, phê chuẩn Công ước.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Chống tội phạm
Từ khóa tự do Xuyên quốc gia
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 6 (326)/2015
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133520
0022
00482B4CBB0-1E97-45FD-BCDC-3B325ED76EF6
005201602251422
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160225141945|zthuvien2
100 |aBùi Đình Tiến
245 |aNhóm tội phạm có tổ chức theo công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam / |cBùi Đình Tiến
260 |aH., |c2015
300 |a70-76; 84
520 |aBài viết phân tích các đặc điểm của nhóm tội phạm có tổ chức được quy định trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và yêu cầu của Liên hợp quốc đối với các quốc gia thành viên trong việc nội luật hóa hành vi tham gia nhóm tội phạm có tổ chức. Bài viết cũng chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý đấu tranh với nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên ký kết, phê chuẩn Công ước.
650 |aThực thi pháp luật
653 |aTội phạm
653 |aTổ chức
653 |aCông ước
653|aPháp luật
653|aViệt Nam
653|a Hình sự
653|aChống tội phạm
653|aXuyên quốc gia
773 |tNhà nước và pháp luật|g6 (326)/2015
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào