Bài trích
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm /
Tác giả CN Trần Minh Tơn
Nhan đề Vai trò lãnh đạo của cấp ủy ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm / Trần Minh Tơn
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý tr.94-96
Tóm tắt Bài viết đề cập đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hiệu quả thực tiễn chủ trương của Đảng về công tác phòng chống tội phạm tùy thuộc vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.Trong đó sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy ở cơ sở giữ vai trò quan trọng, nền tảng
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Cấp ủy
Từ khóa tự do Chống tội phạm
Nguồn trích Tạp chí cộng sản- Số 823 (tháng 5/2011)
000 00895nam a2200253 p 4500
00128103
0022
00426987
00520110525150854.0
008
0091 0
039|y20151005094702|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aTrần Minh Tơn
245|aVai trò lãnh đạo của cấp ủy ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm / |cTrần Minh Tơn
260|aH.;, |c2011
300|atr.94-96
520 |aBài viết đề cập đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hiệu quả thực tiễn chủ trương của Đảng về công tác phòng chống tội phạm tùy thuộc vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.Trong đó sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy ở cơ sở giữ vai trò quan trọng, nền tảng
650|aThực thi pháp luật
653|aCấp ủy
653|aChống tội phạm
773|tTạp chí cộng sản|gSố 823 (tháng 5/2011)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào