Bài trích
Cơ sở lý luận và góp ý về Khoản 1 Điều 146 Dự thảo bộ luật dân sự /
Tác giả CN Bùi Thị Hồng Dương
Nhan đề Cơ sở lý luận và góp ý về Khoản 1 Điều 146 Dự thảo bộ luật dân sự / Bùi Thị Hồng Dương
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 3-8 tr.
Tóm tắt Phạm vi bài viết bàn về cơ sở lý luận và đưa ra một số góp ý về Khoản 1 Điều 146 Dự thảo bộ luật dân sự: về việc du nhập chế định đại diện bề ngoại.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Từ khóa tự do Góp ý
Từ khóa tự do Khoản 1 Điều 4
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Nguồn trích Dân chủ & Pháp luật- 8/2015
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00134917
0022
00494B1479B-E11C-4A1F-98BB-A1C3CB8CB848
005201610200909
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161020090615|bthuvien3|y20161012151146|zthuvien2
100 |aBùi Thị Hồng Dương
245 |aCơ sở lý luận và góp ý về Khoản 1 Điều 146 Dự thảo bộ luật dân sự / |cBùi Thị Hồng Dương
260 |aH., |c2015
300 |a3-8 tr.
520 |aPhạm vi bài viết bàn về cơ sở lý luận và đưa ra một số góp ý về Khoản 1 Điều 146 Dự thảo bộ luật dân sự: về việc du nhập chế định đại diện bề ngoại.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aCơ sở lý luận
653 |aGóp ý
653 |aKhoản 1 Điều 4
653|aBộ luật dân sự
773 |tDân chủ & Pháp luật|g8/2015
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào