Bài trích
Cơ sở lý luận của tố tụng lao động /
Tác giả CN Lê Thị Hoài Thu
Nhan đề Cơ sở lý luận của tố tụng lao động / Lê Thị Hoài Thu
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 13-20
Tóm tắt Bài viết bàn về cơ sở lý luận của tố tụng lao động như mối quan hệ giữa luật nội dung và luật thủ tục trong lĩnh vực lao động, sự cần thiết của phương thức tố tụng lao động trong mối tương quan với các phương thức giải quyết tranh chấp lao động khác như thương lượng, hòa giải, trọng tài và cơ sở của việc quy đinh riêng về tố tụng lao động. Các bước tố tụng trọng tài lao động và tố tụng tại tòa án để độc giả hiểu rõ hơn về tố tụng lao động.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Tố tụng
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- 01 (257) tháng 01/2014
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133428
0022
0048A531B6A-44C8-4826-B231-517568C38948
005201602241424
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160224142146|zthuvien2
100 |aLê Thị Hoài Thu
245 |aCơ sở lý luận của tố tụng lao động / |cLê Thị Hoài Thu
260 |aH., |c2014
300 |a13-20
520 |a Bài viết bàn về cơ sở lý luận của tố tụng lao động như mối quan hệ giữa luật nội dung và luật thủ tục trong lĩnh vực lao động, sự cần thiết của phương thức tố tụng lao động trong mối tương quan với các phương thức giải quyết tranh chấp lao động khác như thương lượng, hòa giải, trọng tài và cơ sở của việc quy đinh riêng về tố tụng lao động. Các bước tố tụng trọng tài lao động và tố tụng tại tòa án để độc giả hiểu rõ hơn về tố tụng lao động.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aTố tụng
653 |aLao động
653 |aCơ sở lý luận
773 |tNghiên cứu lập pháp|g01 (257) tháng 01/2014
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào