Bài trích
Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Đình Kháng
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam / Nguyễn Đình Kháng
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 51-55
Tóm tắt Chế độ sở hữu đất đai là một trong các trụ cột của chế độ chính trị - kinh tế - xã hội, được hình thành dựa trên những điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa riêng biệt của đất nước. Đó cũng chính là cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Chế độ
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Sở hữu toàn dân
Nguồn trích Cộng sản- 853 (11/2013)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132824
0022
004B1A42BE0-4D0A-4C9F-A2F9-E75BE78E60BB
005201602170931
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160217092824|zthuvien2
100 |aNguyễn Đình Kháng
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam / |cNguyễn Đình Kháng
260 |aH., |c2013
300 |a51-55
520 |aChế độ sở hữu đất đai là một trong các trụ cột của chế độ chính trị - kinh tế - xã hội, được hình thành dựa trên những điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa riêng biệt của đất nước. Đó cũng chính là cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aCơ sở lý luận
653 |aThực tiễn
653 |a Chế độ
653|a Đất đai
653|aSở hữu toàn dân
773 |tCộng sản|g853 (11/2013)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào