Sách Tiếng ViệtLuận án
62385001 C460
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam /
UDC 62385001
Tác giả CN Nguyễn Hiền Phương
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Hiền Phương
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội2008
Mô tả vật lý 192 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Luận án gồm những vấn đề lý luận về an sinh xã hội , về PL an sinh XH và thực trạng xây dựng pháp luật an sinh XH ở Việt Nam..
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 30000654-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131975
0023
0045FC662B2-FCE9-453C-BA27-05A31BF6C5CE
005201602021914
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20160202191411|bthuvien3|y20160128163846|zthuvien2
080 |a62385001|bC460
100 |aNguyễn Hiền Phương
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam / |cNguyễn Hiền Phương
260 |aH. : |bHà Nội|c2008
300 |a192 tr. ; |c27 cm.
520 |aLuận án gồm những vấn đề lý luận về an sinh xã hội , về PL an sinh XH và thực trạng xây dựng pháp luật an sinh XH ở Việt Nam..
650 |aAn sinh xã hội
653 |aCơ sở lý luận
653 |aLuận án tiến sĩ
653 |aThực tiễn
653|aAn sinh xã hội
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 30000654-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia la/la654thumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000654 Giá Sách Tiếng Việt 62385001 C460 Sách Tiếng Việt 1
2 30000655 Giá Sách Tiếng Việt 62385001 C460 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1