Bài trích
Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Nhà nước /
Tác giả CN Trương Vĩnh Xuân
Nhan đề Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Nhà nước / Trương Vĩnh Xuân
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý tr.41-46(xem tiếp tr.60)
Tóm tắt Bài viết đề cập đến: Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp tư nhân cấu thành của cộng đồng doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân trước cơn bão thành lập các loại hình doanh nghiệp khác;Nhân tố khẳng định sự tồn tại của doanh nghiệp tư nhân trong cộng đồng doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Doanh nghiệp tư nhân
Từ khóa tự do Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- Số 6(191)-T3/2011
000 00880nam a2200253 p 4500
00127919
0022
00426801
00520110413150226.0
008
0091 0
039|y20151005093725|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aTrương Vĩnh Xuân
245|aDoanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Nhà nước / |cTrương Vĩnh Xuân
260|aH.;, |c2011
300|atr.41-46(xem tiếp tr.60)
520 |aBài viết đề cập đến: Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp tư nhân cấu thành của cộng đồng doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân trước cơn bão thành lập các loại hình doanh nghiệp khác;Nhân tố khẳng định sự tồn tại của doanh nghiệp tư nhân trong cộng đồng doanh nghiệp
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aDoanh nghiệp tư nhân
653|aDoanh nghiệp ngoài nhà nước
773|tNghiên cứu lập pháp|gSố 6(191)-T3/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào