Bài trích
Nguồn luật và một số vấn đề về sử dụng nguồn luật trong hệ thống pháp luật nước ta hiện nay /
Tác giả CN Cao Việt Thăng
Nhan đề Nguồn luật và một số vấn đề về sử dụng nguồn luật trong hệ thống pháp luật nước ta hiện nay / Cao Việt Thăng
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 19-24
Tóm tắt Trong khoa học pháp lý nước ta hiện nay, việc nhận diện nội hàm của khái niệm nguồn luật vẫn đang gây nhiều tranh cãi về mặt khoa học. Trong bài, tác giả nêu quan điểm của mình nhằm bổ sung thêm một số nhận thức về khái niệm nguồn luật; đưa ra một số nhận định, đánh giá về các loại nguồn luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Sử dụng
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Nguồn luật
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 12/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132808
0022
004ADC08033-F418-4D7F-9548-8DE3401D9663
005201602170841
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160217083820|zthuvien2
100 |aCao Việt Thăng
245 |aNguồn luật và một số vấn đề về sử dụng nguồn luật trong hệ thống pháp luật nước ta hiện nay / |cCao Việt Thăng
260 |aH., |c2013
300 |a19-24
520 |aTrong khoa học pháp lý nước ta hiện nay, việc nhận diện nội hàm của khái niệm nguồn luật vẫn đang gây nhiều tranh cãi về mặt khoa học. Trong bài, tác giả nêu quan điểm của mình nhằm bổ sung thêm một số nhận thức về khái niệm nguồn luật; đưa ra một số nhận định, đánh giá về các loại nguồn luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aSử dụng
653 |a Hệ thống pháp luật
653 |aNguồn luật
773 |tNhà nước và pháp luật|g12/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào