Bài trích
Các phương thức đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luậti; /
Tác giả CN Bùi Huy Tùng
Nhan đề Các phương thức đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luậti; / Bùi Huy Tùng
Thông tin xuất bản H; : Lao động- xã hội;, 2010
Mô tả vật lý Tr.7-16
Tóm tắt Bài viết đưa ra các phương thức như: phương thức mang tính chất phòng ngừa, phương thức mang tính chất ngăn chặn, thông qua hoạt động giải thích pháp luật, hoạt động giám sát văn bản của Quốc hội; ủy ban thường vụ quốc hội; của hội đồng nhân dân và các ban của hội đồng nhân dân, hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động hệ thống hóa pháp luật.
Từ khóa tự do hợp pháp
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do hợp hiến
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật;- Số 7(267)/2010
000 00976nam a2200253 p 4500
00126816
0022
00425426
00520110228102940.0
008
0091 0
039|y20151004225933|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aBùi Huy Tùng
245|a Các phương thức đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luậti; / |c Bùi Huy Tùng
260|aH; : |bLao động- xã hội;, |c2010
300|aTr.7-16
520 |a Bài viết đưa ra các phương thức như: phương thức mang tính chất phòng ngừa, phương thức mang tính chất ngăn chặn, thông qua hoạt động giải thích pháp luật, hoạt động giám sát văn bản của Quốc hội; ủy ban thường vụ quốc hội; của hội đồng nhân dân và các ban của hội đồng nhân dân, hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động hệ thống hóa pháp luật.
653|ahợp pháp
653|a Hệ thống pháp luật
653|a hợp hiến
773|t Nhà nước và Pháp luật;|gSố 7(267)/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào