Bài trích
Hoàn thiện hệ thống giáo dục pháp luật ở Việt Nam nhằm thi hành hiến chương ASEAN /
Tác giả CN Trần Ngọc Dũng
Nhan đề Hoàn thiện hệ thống giáo dục pháp luật ở Việt Nam nhằm thi hành hiến chương ASEAN / Trần Ngọc Dũng
Thông tin xuất bản H.;, 2010
Mô tả vật lý Tr.9-17
Tóm tắt Nêu vai trò của giáo dục pháp luật trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế. Chính sách của Nhà nước và hệ thống chương trình giáo dục pháp luật của Việt Nam. Những thành tựu, hạn chế của sự nghiệp giáo dục pháp luật Việt Nam trong những năm qua. Nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN liên quan đến hệ thống giáo dục pháp luật của Việt Nam và những phương hướng thi hành
Thuật ngữ chủ đề Nghieen cứu trao đổi
Từ khóa tự do Hiến chương ASEAN
Từ khóa tự do Hệ thống giáo dục pháp luật
Nguồn trích Luật học- Số 1/2010
000 01018nam a2200253 p 4500
00126055
0022
00424223
00520100407145113.0
008
0091 0
039|y20151004222853|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aTrần Ngọc Dũng
245|aHoàn thiện hệ thống giáo dục pháp luật ở Việt Nam nhằm thi hành hiến chương ASEAN / |cTrần Ngọc Dũng
260|aH.;, |c2010
300|aTr.9-17
520 |aNêu vai trò của giáo dục pháp luật trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế. Chính sách của Nhà nước và hệ thống chương trình giáo dục pháp luật của Việt Nam. Những thành tựu, hạn chế của sự nghiệp giáo dục pháp luật Việt Nam trong những năm qua. Nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN liên quan đến hệ thống giáo dục pháp luật của Việt Nam và những phương hướng thi hành
650|aNghieen cứu trao đổi
653|aHiến chương ASEAN
653|aHệ thống giáo dục pháp luật
773|tLuật học|gSố 1/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào